ALGEMENE VOORWAARDEN

Knock-Out BV

regulation-3246979.jpg

Algemene voorwaarden​

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Victory by Vendetta, MySuperStart, Knock-Out International, Grounding, Summer Fun en Knock-Out.be is eigendom van: Knock-Out BV , Woluwestraat 1 

bus 021 , 1930 Zaventem - Vlaams Brabant , België 

algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Knock-Out BV en de consument.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Knock-Out BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Knock-Out BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Knock-Out BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Knock-Out BvV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.2 Knock-Out BV is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Knock-Out BV dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.3 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

3.4 Knock-Out BV levert alleen producten aan natuurlijke personen voor eigen gebruik.

 

Artikel 4 Prijzen, betalingen en acties

4.1 De vermelde prijzen op de website van Knock-Out BV zijn inclusief BTW.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Knock-Out BV onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Knock-Out BV heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten en behoudt zich het recht voor om in geval van een prijsfout niet voor die prijs te leveren.

4.3 Betaling binnen België kan geschieden per online bankieren (MisterCash/Bancontact, Paypal, Creditcard) of overschrijving  (vooraf)

4.4 Indien de consument met enige betaling in gebreke blijft, is Knock-Out BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.5 Aan acties van Knock-Out BV kunnen geen rechten worden ontleend. Acties zoals: gelden zolang de voorraad strekt en kunnen door Knock-Out BV op elk willekeurig moment worden vervangen door een ander product of worden beëindigd.

 

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de consument binnen 8 dagen zijn order kosteloos annuleren.

 

Artikel 6 Levering

6.1 Levering geschiedt in principe alleen in België en alleen op deze leveringen zijn onze prijzen en eventuele acties van toepassing wanneer het afleveradres zich buiten België bevindt, behoudt Knock-Out B.V zich het recht voor om deze bestellingen te annuleren.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Knock-Out. Knock-Out BV is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door de medewerkers , dan wel enige andere door Knock-Out BV ingeschakelde vervoerder.

6.3 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.4 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Knock-Out BV hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.5 Opgegeven levertijden van Knock-Out BV zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Knock-Out BV schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de uiteindelijke levertijd de overeenkomst te annuleren.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 Knock-Out BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Knock-Out-producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. U dient dan een door Knock-Out BV ter beschikking gesteld retour formulier volledig ingevuld en ondertekend in te vullen en te retourneren. Tevens dient u en wel binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoedt wilt zien moet u ook daadwerkelijk terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoopbedrag minus de verzend- en handlingkosten die wij hebben gemaakt zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bankrekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Knock-Out BV de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Knock-Out BV vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Knock-Out BV te retourneren en de eigendom daarover aan Knock-Out BV te verschaffen.

7.5 Het is zo dat Knock-Out BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Knock-Out BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Knock-Out BV is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Knock-Out BV te worden gemeld.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Knock-Out BV met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Knock-Out BV en op de wijze zoals door Knock-Out BV aangegeven.

 

Artikel 10 Betaling

Knock-Out BV biedt verschillende mogelijkheden om te betalen:

Via Bancontact/MisterCash, Paypal, Creditcard en overschrijving.

Met Bancontact/Mister Cash kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankoop bij ons afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Betalen met Bancontact/Mister Cash is heel eenvoudig en snel. Uw aankopen zijn in een paar seconden betaald. We kunnen daarna zo snel mogelijk leveren

Met PayPal shopt en betaalt u veilig online waar en wanneer u wilt, snel en veilig. PayPal met aankoopbescherming. Dit is een snelle en veilige betaalmethode. We kunnen daarna zo snel mogelijk leveren.

Met creditcard betaald u snel en makkelijk, we kunnen dan ook snel leveren.

U gaat bij het afrekenen door naar uw eigen beveiligde omgeving van internetbankieren, maakt daar de betaling over, en gaat weer terug naar onze site. 

We kunnen dan ook snel leveren.

Vooruit betalen per bank of overschrijving.

U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en het ordernummer. U maakt zelf het bedrag naar ons over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

 

Knock-Out BV, Woluwestraat 1, bus 021, 1930 Zaventem.

 

BE78 0689 4178 8686

 

o.v.v. uw ordernummer.

Betaling per bank neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. Online betalingen met internet bankieren worden dezelfde dag verwerkt.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 Knock-Out BV is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Knock-Out BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien door Knock-out BV geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Knock-Out BV jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

12.2 Knock-Out BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

12.3 Onverminderd het bovenstaande is Knock-Out BV niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Knock-Out BV of zijn medewerkers.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Knock-Out BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Knock-Out BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Knock-Out BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Knock-Out BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Knock-Out BV worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

Artikel 14 Spaartegoed

14.1 Van elke bestelling die bij Knock-Out B.V geplaatst wordt kan er een percentage van het totaalbedrag minus eventuele kortingen, verzend- en/of administratiekosten worden opgeslagen als een spaartegoed voor de consument.

14.2 Het percentage zoals genoemd in 14.1 is variabel en mag op ieder moment worden aangepast door Knock-Out BV, ook mag Knock-Out BV op ieder moment de spaartegoed actie stopzetten of de regels hiervoor wijzigen.

14.3 Het spaartegoed van een consument blijft geldig tot 90 dagen nadat er voor het laatst een bedrag aan het spaartegoed is toegevoegd. Na deze 90 dagen is voor Knock-Out BV toegestaan om het spaartegoed van de consument te blokkeren c.q. verwijderen.

14.4 Het spaartegoed van een consument kan op ieder moment bij een volgende bestelling gebruikt worden en in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag. Het spaartegoed uitgekeerd door Knock-Out BV kan echter nooit hoger zijn dan 50% van de aankoopwaarde van deze volgende bestelling dit na aftrek van eventuele kosten door Knock-Out BV gemaakt op deze bestelling. De rest van het spaartegoed wordt gereserveerd voor een volgende bestelling met in achtneming van 14.3 of totdat de spaartegoed actie wordt beëindigd, in dat geval vervalt het spaartegoed.

14.5 Het spaartegoed vertegenwoordigd geen waarde in contanten en wordt als zodanig ook nooit uitgekeerd het kan slechts in mindering worden gebracht op een volgende bestelling met in achtneming van 14.4.

 

Artikel 15 Privacy en Discretie

15.1 Knock-Out BV geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, behalve dan wanneer hier om gevraagd wordt door Knock-Out international (Belgium) BV zoals is vastgelegd in de Voorwaarden, waarin staat dat Knock-Out zich het recht voorbehoudt om de transacties en de voorwaarden van de verkoop te verifiëren en controle uit te oefenen op de service die de distributeur zijn of haar klanten biedt. Knock-Out BV gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op elke overeenkomst tussen Knock-Out BV en de consument is Belgisch recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten gesloten met Knock-Out BV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Knock-Out BV steeds worden gewijzigd. Knock-Out BV registreert en slaat de door de consument verstrekte gegevens in een databestand op.

17.2 De website van Knock-Out BV en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Knock-Out BV sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Knock-Out BV onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Knock-Out BV geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Knock-Out BV garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

 

Artikel 18 Diversen

18.1 Wanneer door Knock-Out BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Knock-Out BV deze Voorwaarden soepel toepast.

18.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Knock-Out BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Knock-Out BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

18.3 Knock-Out BV is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.